เตาเผาขยะติดเชื้อ

1. เตาเผาขยะติดเชื้อ

คุณสมบัติ
– ใช้หลักการเผาแบบควบคุมอากาศ 2 ห้องเผาไหม้ ไร้มลพิษ
– เผาขยะติดเชื้อด้วยอุณหภูมิสูงสามารถกำจัดเชื้อโรคได้หมด
– เผาได้ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมงทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย
– มีระบบป้อนขยะติดเชื้ออัตโนมัติ ไม่สัมผัสกับขยะติดเชื้อ สะดวกและปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน
– ควบคุมการเผาไหม้ด้วยระบบอัตโนมัติ
– ผลิตด้วยวัสดุทนไฟที่มีคุณภาพและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานรับประกันการใช้งาน 2 ปี
– เหมาะสำหรับ โรงพยาบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล

รุ่น ขนาด
PC-C-50 50 กิโลกรัมต่อชั่วโมง
PC-C-100 100 กิโลกรัมต่อชั่วโมง
PC-C-200 200 กิโลกรัมต่อชั่วโมง
PC-C-300  300 กิโลกรัมต่อชั่วโมง

* เชื้อเพลิง น้ำมันดีเซลหรือก๊าซ LPG

บริษัทเก็บขยะติดเชื้อ

2. เตาเผาขยะติดเชื้อแบบหมุน (Rotary Kiln)

บริษัทเก็บขยะติดเชื้อ

คุณสมบัติ
– ห้องเผาขยะติดเชื้อแบบหมุนสามารถพลิกกลับขยะได้ ทำให้เผาไหม้ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
– เผาขยะติดเชื้อด้วยอุณหภูมิสูงสามารถกำจัดเชื้อโรคได้หมด
– มีระบบป้อนขยะติดเชื้ออัตโนมัติ ไม่สัมผัสกับขยะติดเชื้อ สะดวกและปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน
– มีระบบบำบัดมลพิษทางอากาศแบบ Dry-Scrubber สามารถบำบัดสารมลพิษที่เกิดจากการเผาไหม้รวมทั้งไดออกซิน (Dioxin) ให้อยู่ในเกณฑ์ได้มาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ
– ควบคุมการเผาไหม้ด้วยระบบอัตโนมัติ
– ผลิตด้วยวัสดุทนไฟที่มีคุณภาพและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานรับประกันการใช้งาน 2 ปี
– เหมาะสำหรับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาล

รุ่น ขนาด
PC-R-350 350 กิโลกรัมต่อชั่วโมง

* เชื้อเพลิง น้ำมันดีเซลหรือก๊าซ LPG

บริษัท พอลลูชั่น แคร์ จำกัด

www.pollutioncare.co.th

บริษัท พอลลูชั่น แคร์ จำกัด ดำเนินการเก็บขนและกำจัดตามกฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ให้บริการแก่สถานพยาบาล คลินิก โรงพยาบาล และ โรงงานอุตสาหกรรม