เตาเผาซากสัตว์

1. โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

เตาเผาซากสัตว์ ติดเชื้อ ขนาด 250 กิโลกรัม / ชั่วโมง

เตาเผาซากสัตว์ บริษัทเก็บขยะติดเชื้อ
เตาเผาซากสัตว์ บริษัทเก็บขยะติดเชื้อ
เตาเผาซากสัตว์ บริษัทเก็บขยะติดเชื้อ

2. ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา

เตาเผาซากสัตว์ทดลองและขยะติดเชื้อ ขนาด 50 กิโลกรัม / ชั่วโมง

330470
330472
330474
330479

บริษัท พอลลูชั่น แคร์ จำกัด

www.pollutioncare.co.th

บริษัท พอลลูชั่น แคร์ จำกัด ดำเนินการเก็บขนและกำจัดตามกฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ให้บริการแก่สถานพยาบาล คลินิก โรงพยาบาล และ โรงงานอุตสาหกรรม