เตาเผาขยะติดเชื้อ

1.โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น

เตาเผาขยะติดเชื้อขนาด 250 กิโลกรัมต่อชั่วโมง

เตาเผาขยะติดเชื้อ บริษัทเก็บขยะติดเชื้อ

2.โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค จ.เชียงราย

เตาเผาขยะติดเชื้อรุ่น PC-C-50 ขนาด 50 กิโลกรัมต่อชั่วโมง

เตาเผาขยะติดเชื้อ บริษัทเก็บขยะติดเชื้อ

3.สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี

เตาเผาขยะติดเชื้อขนาด 100 กิโลกรัมต่อชั่วโมงและระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ

เตาเผาขยะติดเชื้อ บริษัทเก็บขยะติดเชื้อ
เตาเผาขยะติดเชื้อ บริษัทเก็บขยะติดเชื้อ

4.โรงพยาบาลจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เตาเผาขยะติดเชื้อขนาด 50 กิโลกรัมต่อชั่วโมง

เตาเผาขยะติดเชื้อ บริษัทเก็บขยะติดเชื้อ

5.โรงงานกำจัดมูลฝอยติดเชื้อเมืองพัทยา จ.ชลบุรี

เตาเผาขยะติดเชื้อขนาด 325 กิโลกรัมต่อชั่วโมงพร้อมระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ

เตาเผาขยะติดเชื้อ บริษัทเก็บขยะติดเชื้อ
เตาเผาขยะติดเชื้อ บริษัทเก็บขยะติดเชื้อ
เตาเผาขยะติดเชื้อ บริษัทเก็บขยะติดเชื้อ
เตาเผาขยะติดเชื้อ บริษัทเก็บขยะติดเชื้อ

6.เทศบาลนครขอนแก่น

เตาเผาขยะติดเชื้อขนาด 100 กิโลกรัมต่อชั่วโมงพร้อมระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ

เตาเผาขยะติดเชื้อ บริษัทเก็บขยะติดเชื้อ
เตาเผาขยะติดเชื้อ บริษัทเก็บขยะติดเชื้อ
เตาเผาขยะติดเชื้อ บริษัทเก็บขยะติดเชื้อ

7.อุทยานวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

เตาเผาของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการ (Rotary Kiln)

เตาเผาขยะติดเชื้อ บริษัทเก็บขยะติดเชื้อ

8.เทศบาลนครภูเก็ต จ.ภูเก็ต

เตาเผาขยะติดเชื้อและระบบบำบัดอากาศแบบแห้งขนาด 1 ตัน/วัน

เตาเผาขยะติดเชื้อ บริษัทเก็บขยะติดเชื้อ
บริษัทเก็บขยะติดเชื้อ
เตาเผาขยะติดเชื้อ บริษัทเก็บขยะติดเชื้อ

9.โครงการก่อสร้างโรงงานกำจัดขยะ พร้อมระบบสาธารณูปการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

เตาเผาขยะติดเชื้อและระบบบำบัดอากาศแบบแห้งขนาด 2 ตัน/วัน

IMG_0595
IMG_0596
IMG_0600

บริษัท พอลลูชั่น แคร์ จำกัด

www.pollutioncare.co.th

บริษัท พอลลูชั่น แคร์ จำกัด ดำเนินการเก็บขนและกำจัดตามกฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ให้บริการแก่สถานพยาบาล คลินิก โรงพยาบาล และ โรงงานอุตสาหกรรม