เตาเผาขยะชุมชน

1.กรมพลาธิการทหารบก จ.นนทบุรี

เตาเผาขยะทั่วไปขนาด 100 กิโลกรัมต่อชั่วโมง กรมพลาธิการทหารบก จ.นนทบุรี

เตาเผาขยะชุมชน บริษัทเก็บขยะติดเชื้อ
เตาเผาขยะชุมชน บริษัทเก็บขยะติดเชื้อ

2. เทศบาลตำบลพะโต๊ะ จ.ชุมพร

เตาเผาขยะชุมชนแบบประหยัดพลังงานขนาด 100 กิโลกรัมต่อชั่วโมง เทศบาลตำบลพะโต๊ะ จ.ชุมพร

เตาเผาขยะชุมชน บริษัทเก็บขยะติดเชื้อ
บริษัทเก็บขยะติดเชื้อ

3. อบต.เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี

เตาเผาขยะชุมชนขนาด 250 กิโลกรัมต่อชั่วโมง พร้อมระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ

เตาเผาขยะชุมชน บริษัทเก็บขยะติดเชื้อ
เตาเผาขยะชุมชน บริษัทเก็บขยะติดเชื้อ
เตาเผาขยะชุมชน บริษัทเก็บขยะติดเชื้อ

4. อบต.ช่องแคบ จ.ตาก

เตาเผาขยะชุมชนขนาด 500 กิโลกรัมต่อชั่วโมงพร้อมระบบคัดแยกขยะ

เตาเผาขยะชุมชน บริษัทเก็บขยะติดเชื้อ
เตาเผาขยะชุมชน บริษัทเก็บขยะติดเชื้อ
เตาเผาขยะชุมชน บริษัทเก็บขยะติดเชื้อ
เตาเผาขยะชุมชน บริษัทเก็บขยะติดเชื้อ

5. สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

เตาเผาขยะทั่วไปขนาด 100 กิโลกรัมต่อชั่วโมง

เตาเผาขยะชุมชน บริษัทเก็บขยะติดเชื้อ

6. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

เตาเผาขยะชุมชน ขนาด 100 กิโลกรัมต่อชั่วโมง

เตาเผาขยะชุมชน บริษัทเก็บขยะติดเชื้อ

6. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

เตาเผาขยะชุมชน ขนาด 100 กิโลกรัมต่อชั่วโมง

เตาเผาขยะชุมชน บริษัทเก็บขยะติดเชื้อ

7. เรือนจำ จ.เชียงราย

เตาเผาขยะไม่ใช้พลังงาน ขนาด 100 กิโลกรัมต่อชั่วโมง

139285
139280
139284

8. ศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบสินค้า อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เตาเผาขยะ ขนาด 200 กิโลกรัมต่อชั่วโมง

727528
S__6807575

บริษัท พอลลูชั่น แคร์ จำกัด

www.pollutioncare.co.th

บริษัท พอลลูชั่น แคร์ จำกัด ดำเนินการเก็บขนและกำจัดตามกฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ให้บริการแก่สถานพยาบาล คลินิก โรงพยาบาล และ โรงงานอุตสาหกรรม