เครื่องคัดแยกชยะชุมชน

1. ระบบคัดแยกขยะชุมชน โครงการขยะครบวงจร ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เครื่องคัดแยกขยะขนาด 10 ตันต่อวัน

บริษัทเก็บขยะติดเชื้อ
บริษัทเก็บขยะติดเชื้อ

บริษัท พอลลูชั่น แคร์ จำกัด

www.pollutioncare.co.th

บริษัท พอลลูชั่น แคร์ จำกัด เชื้อดำเนินการเก็บขนและกำจัดตามกฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ให้บริการแก่สถานพยาบาล คลินิก โรงพยาบาล และ โรงงานอุตสาหกรรม