เครื่องคัดแยกขยะชุมชน

สำหรับคัดแยกขยะชุมชนทั่วไปของบริษัท สามารถคัดแยกขยะได้หลายประเภท ได้แก่ ขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย์ และพลาสติกต่างๆ ประกอบด้วย

1. สายพานลำเลียงขยะ สำหรับลำเลียงขยะเข้าเครื่องคัดแยก
2. สายพานคัดแยกขยะ ใช้สำหรับคัดแยกขยะรีไซเคิล
3. เครื่องคัดแยกขยะสำหรับแยกขยะเศษพลาสติก เศษอาหารและขยะอินทรีย์เพื่อนำไปฝังกลบ หรือทำปุ๋ย

รุ่น ขนาด
PC-Sorting-03 3 ตันต่อวัน
PC-Sorting-10 10 ตันต่อวัน
PC-Sorting-20 20 ตันต่อวัน
บริษัทเก็บขยะติดเชื้อ
บริษัทเก็บขยะติดเชื้อ

บริษัท พอลลูชั่น แคร์ จำกัด

www.pollutioncare.co.th

บริษัท พอลลูชั่น แคร์ จำกัด ดำเนินการเก็บขนและกำจัดตามกฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ให้บริการแก่สถานพยาบาล คลินิก โรงพยาบาล และ โรงงานอุตสาหกรรม