ระบบบำบัดน้ำเสียโดยใช้ไฟฟ้า

1.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนนทบุรี

เครื่องบำบัดน้ำเสียโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ โครงการรักษ์เจ้าพระยา/ป่าสัก ด้านชุมชน ระยะที่ 2 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนนทบุรี

ระบบบำบัดน้ำเสียโดยใช้ไฟฟ้า บริษัทเก็บขยะติดเชื้อ

บริษัท พอลลูชั่น แคร์ จำกัด

www.pollutioncare.co.th

บริษัท พอลลูชั่น แคร์ จำกัด ดำเนินการเก็บขนและกำจัดตามกฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ให้บริการแก่สถานพยาบาล คลินิก โรงพยาบาล และ โรงงานอุตสาหกรรม