ระบบบำบัดน้ำเสียโดยใช้ไฟฟ้า Electro-Coagulation System

คุณสมบัติ
– สามารถแยกสารแขวนลอย ตะกอน ไขมันและสิ่งสกปรกที่เจือปนอยู่ในน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– ลดค่า BOD และ COD ในน้ำเสียให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
– ไม่ต้องใช้สารเคมีในการบำบัด
– ใช้งานและบำรุงรักษาง่าย
– ใช้เวลาและพื้นที่ในการติดตั้งระบบน้อยกว่า
– สามารถขยายระบบได้ง่ายในกรณีที่มีปริมาณน้ำเสียเพิ่มขึ้น
– สามารถติดตั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียเดิมได้
– ออกแบบตามปริมาณน้ำสียที่ต้องการบำบัดได้
– ผลิตด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน ทางบริษัทรับประกันการใช้งาน 1 ปี

บริษัทเก็บขยะติดเชื้อ
บริษัทเก็บขยะติดเชื้อ
Camera 360

บริษัท พอลลูชั่น แคร์ จำกัด

www.pollutioncare.co.th

บริษัท พอลลูชั่น แคร์ จำกัด ดำเนินการเก็บขนและกำจัดตามกฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ให้บริการแก่สถานพยาบาล คลินิก โรงพยาบาล และ โรงงานอุตสาหกรรม