ปรับปรุงและซ่อมแซมเตาเผา

บริการปรับปรุงและซ่อมแซมเตาเผาทุกชนิด ด้วยช่างที่ชำนาญด้านเตาเผาโดยเฉพาะ พร้อมบริการอะไหล่ของเตาเผาทุกประเภท

บริษัทเก็บขยะติดเชื้อ ปรับปรุงเตาเผา
บริษัทเก็บขยะติดเชื้อ ปรับปรุงเตาเผา

บริษัท พอลลูชั่น แคร์ จำกัด

www.pollutioncare.co.th

บริษัท พอลลูชั่น แคร์ จำกัด ดำเนินการเก็บขนและกำจัดตามกฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ให้บริการแก่สถานพยาบาล คลินิก โรงพยาบาล และ โรงงานอุตสาหกรรม