งานบริการเก็บขนและกำจัดขยะติดเชื้อ

สนใจรับบริการ คลิกที่นี่

งานบริการเก็บขนและกำจัดขยะติดเชื้อ
S__12951567
S__12935178

บริษัทฯรับดำเนินการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ

พื้นที่ให้บริการในปัจจุบัน

ลำดับ ประเภท จังหวัด
1 คลินิกทันตกรรม  กรุงเทพฯและปริมณฑล
คลินิกเวชกรรม
คลินิกอายุรกรรม
โรงพยาบาลสัตว์และคลินิกรักษาสัตว์
2 คลินิกทันตกรรม จันทบุรี
คลินิกเวชกรรม
คลินิกอายุรกรรม
โรงพยาบาลสัตว์และคลินิกรักษาสัตว์
3 คลินิกทันตกรรม ระยอง
คลินิกเวชกรรม
คลินิกอายุรกรรม
โรงพยาบาลสัตว์และคลินิกรักษาสัตว์
บริษัทจัดหาพยาบาลประจำโรงงาน
4 คลินิกทันตกรรม ชลบุรี
คลินิกเวชกรรม
บริษัทจัดหาพยาบาลประจำโรงงาน
5 คลินิกทันตกรรม กาญจนบุรี
คลินิกเวชกรรม
คลินิกอายุรกรรม
6 บริษัทจัดหาพยาบาลประจำโรงงาน พระนครศรีอยุธยา
7 คลินิกเวชกรรม ราชบุรี
โรงพยาบาลสัตว์และคลินิกรักษาสัตว์
8 โรงพยาบาลสัตว์และคลินิกรักษาสัตว์ สมุทรสาคร
9 บริษัทจัดหาพยาบาลประจำโรงงาน ปราจีนบุรี
 10 คลินิกทันตกรรม สมุทรปราการ
คลินิกรักษาสัตว์
คลินิกเวชกรรม

บริษัทฯรับดำเนินการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ

ผลงานที่ผ่านมา

ลำดับ หน่วยงาน จังหวัด
1 เมืองพัทยา ชลบุรี
2 สถาบันบำราศนราดูร นนทบุรี
3 ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ กรุงเทพมหานคร
4 โรงพยาบาลขอนแก่น ขอนแก่น
5 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ขอนแก่น
6 วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น
7 โรงพยาบาลสมุทรปราการ สมุทรปราการ
8 โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน จันทบุรี
9 โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
10 โรงพยาบาลยโสธร ยโสธร
11 โรงพยาบาลยโสธรรวมแพทย์ ยโสธร
12 โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ ยโสธร
13 โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว ยโสธร
14 โรงพยาบาลมหาชนะชัย ยโสธร
15 โรงพยาบาลเอกชนบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
16 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
17 โรงพยาบาลมหาชัย2 สมุทรสาคร
18 โรงพยาบาลศรีวิชัย 5 สมุทรสาคร
19 โรงพยาบาลศรีวิชัย 3 สมุทรสาคร
20 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ปทุมธานี
21 โรงพยาบาลกรุงเทพ จันทบุรี จันทบุรี
22 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สระแก้ว
23 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) นครปฐม

บริษัท พอลลูชั่น แคร์ จำกัด

www.pollutioncare.co.th

บริษัท พอลลูชั่น แคร์ จำกัด ดำเนินการเก็บขนและกำจัดตามกฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ให้บริการแก่สถานพยาบาล คลินิก โรงพยาบาล และ โรงงานอุตสาหกรรม