เตาเผา Thermal-Oxidizer

1. นิคมอุตสาหกรรม หนองแค

เตาเผา-thermal-oxidizer บริษัทเก็บขยะติดเชื้อ
เตาเผา-thermal-oxidizer บริษัทเก็บขยะติดเชื้อ
เตาเผา-thermal-oxidizer บริษัทเก็บขยะติดเชื้อ

บริษัท พอลลูชั่น แคร์ จำกัด

www.pollutioncare.co.th

บริษัท พอลลูชั่น แคร์ จำกัด ดำเนินการเก็บขนและกำจัดตามกฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ให้บริการแก่สถานพยาบาล คลินิก โรงพยาบาล และ โรงงานอุตสาหกรรม